Χονδρικό νυχτερινό πουκάμισα κουμπί γυναικεία βαμβακερά πουκάμισα ύπνου

Night Shirts – Elegance in Comfort

Introducing our Wholesale Night Shirts, the epitome of nighttime elegance and comfort. These button-up sleepshirts for ladies redefine bedtime with a perfect blend of style, functionality, and softness. With a commitment to quality, these night shirts are designed for those who appreciate a touch of sophistication in their sleepwear.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Chic Floral Design: Elevate your nighttime style with our white night shirts adorned with charming floral patterns. The delicate flowers add a touch of femininity, creating a sleepwear ensemble that is both fashionable and comfortable.

Notch Neck and Short Sleeves: The notch neck design provides a subtle yet stylish element to these sleepshirts. The short sleeves offer breathability, making them ideal for year-round comfort. Enjoy a relaxed fit that allows for easy movement during sleep.

Black Buttons for Contrast: The front center features classic black buttons, offering a stylish contrast against the white fabric. These buttons not only enhance the visual appeal but also make the night shirts easy to put on and take off.

Concealed Pockets for Convenience: Discover the convenience of hidden side pockets on both sides. Perfect for keeping small essentials close, these pockets maintain the clean lines of the night shirts while adding a functional element to the design.

Versatile Length: Our night shirts feature a front that falls just above the knee, creating a flattering and versatile length. The back extends for added coverage, ensuring modesty and comfort as you unwind after a long day.

Customizable Floral Colors:

Tailor these night shirts to your preferences by customizing the floral colors. Whether you prefer soft pastels, vibrant hues, or classic monochrome, the option to choose allows you to create a sleepwear collection that suits your unique style.

Premium Cotton Comfort:

Crafted from high-quality cotton, these night shirts prioritize your comfort. The fabric is gentle on the skin, providing a soft and breathable feel throughout the night. Experience the luxury of premium materials that redefine your expectations of nighttime comfort.

Wholesale Convenience:

Our commitment to low minimum order quantities ensures that you can effortlessly bring elegance and comfort to your customers. With wholesale pricing, these night shirts offer both quality and affordability for your business.

Order Your Wholesale Night Shirts Today:

Elevate your sleepwear collection with our Wholesale Night Shirts. Embrace comfort and style as you unwind in these meticulously designed sleepshirts. Order now and redefine your nights with the perfect blend of fashion and relaxation.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την πιο πρόσφατη προσφορά.

      Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

    Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

    Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.