Χονδρικό πράσινο μπουρνούζι ελαφρύ μπουρνούζι κυρίες

Green Robe: Affordable Elegance for Every Occasion
Introducing our Cheap Wholesale Green Robe, a perfect blend of style and affordability. This lightweight robe is designed for ladies who appreciate comfort without compromising on fashion. Here are the key features that make our green robe stand out:

Βασικά χαρακτηριστικά:
Kimono Neck: The robe features a classic kimono neck, adding a touch of timeless elegance.
Long Sleeves: Designed with long sleeves, this robe offers both style and warmth for various occasions.
Thigh-Length Design: With a short length that extends only to the thighs, this robe is both chic and comfortable.
Long Belt with Angled Head: The robe comes with a long, angled belt, providing a stylish and secure fit.
Dual Pockets: Practicality meets style with pockets on both sides, offering convenience with a touch of flair.
Wholesale Elegance, Unbeatable Price
Our green robe is not just a garment; it’s a statement. Perfect for lounging or adding a pop of color to any event, this robe combines affordability with quality. Whether you’re a business owner looking for wholesale options or an individual seeking a budget-friendly yet stylish robe, our green robe is the ideal choice.

Elevate your wardrobe with our Cheap Wholesale Green Robe — where affordability meets sophistication.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδεθείτε με το "Γυναικεία συλλογή ρόμπες" για περισσότερες επιλογές.

      Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

    Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

    Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.